Personel
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı
Ders Sayısı

 

Gazetecilik Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Gazetecilik TYL
Dersler
Program Ücreti
Programın Süresi
Sıkça Sorulan Sorular
İletişim

Günümüzde iletişim ve medya sektörü, toplumun hem tanıklığıyla hem de katılımıyla, gelişimini ve dönüşümünü en hızlı gerçekleştiren alanlardan biridir.  İnsanların birbirleriyle iletişim tarzlarının biçim ve içerik olarak yenilendiği bu sürecin doğru anlaşılması ve sürece yerinde müdahaleler önemlidir. Türkiye’nin gazetecilik ve iletişim alanındaki ilk uzaktan eğitim lisansüstü programlarından olan Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Gazetecilik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programı, medya ve iletişimle ilgili gelişmeleri kapsamlı biçimde değerlendirebilmenin peşinde olan ve birçok farklı disiplinden gelen lisans mezunlarına, bu şansı sunmaktadır.

Programımızda, birbirinden başlık, konu ve odak olarak farklılaşan bir çok ders yer almaktadır. Bu derslerin amacı, günümüz toplumlarında anaakım ve alternatif yeni medyanın yeni toplumsal ilişkilerin kurulmasındaki ve sürdürülmesindeki rolünü kavrayacak bir donanımı ve bütün bunları toplumsal ve siyasal iktidar sorunlarıyla ilişkilendirebilecek bir gazetecilik becerisini öğrenciye sağlamaktır. Dolayısıyla, teorik olmasından daha çok pratiğe ve pratiğin niteliğini güçlendirmeye yönelik  bir hedeften söz edilebilir. Bu doğrultuda programımız, gazeteci olan, olmak isteyen ya da medya sektöründe herhangi bir görevde çalışmak isteyenler için iki olanak birden sunmaktadır: programa girenlere hem mesleki bir formasyon kazandırmanın yanı sıra, hem de gazetecilikle ve habercilikle ilgili eleştirel bir tartışmayı yürütebilecek akademik yeterlilik kazandırmaya yöneliktir.

Gazetecilik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, kurumsal ya da gönüllü olarak gazetecilik/ habercilik pratiği yapanlara ve yapmak isteyenlere yöneliktir. Programda, modern toplumlarda gazeteciliğin rolü ve etkisi hakkında çok yönlü bir kavrayışı geliştirebilmenin yanı sıra bilgiyi/haberi gazeteciliğin gerektirdiği tarzlarda yapılandırma yetkinliği edindirebilmenin haber üretimi sürecindeki sıkı ilişkisi dikkate alınarak hem gazetecilik ve iletişimle ilgili kuramsal bilgi hem de multimedya becerileri (haber yazma, sesli haber, görüntülü haber) kazandırılması hedeflenmiştir.

Program öğrencileri, Ankara Üniversitesi öğrencilerinin, mezunları ise, Üniversitemizin aynı alandaki yüzyüze eğitim programı mezunlarının sahip oldukları tüm haklara sahiptirler. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere, “Ankara Üniversitesi Gazetecilik Uzaktan Yüksek Lisans” diploması verilir.

Tüm başvuru ve kayıt işlemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü'nce yürütülmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsünün web sayfasına http://sosbilens.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı altında açılmış olan “Gazetecilik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” kapsamındaki öğrenme etkinlikleri, internet aracılığıyla uzaktan eğitim modeline göre tasarlanmıştır.  Öğrenciler, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Moodle öğrenme yönetimi sistemi (ÖYS) aracılığıyla e-öğrenim modeline göre hazırlanmış kitaplara ve makale gibi diğer kaynaklara internet üzerinden erişebilirler. ÖYS üzerinde programın öğretim elemanlarıyla ve diğer öğrencilerle forumlar, bloglar ve web konferans-sanal sınıf yazılımı aracılığıyla etkileşimde bulunabilirler, isteyen hocalar, öğrencilerle senkron çevrimiçi (online) derslerde video konferans yapabilirler.

Programda yer alan dersler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bir ders dönemi içerisinde bazı dersler açılırken bazı dersler açılmayabilir. Daha detaylı bilgi için Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Gazetecilik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Ders Listesi

Dersin Adı Dersin İçeriği
Bilim Haberciliği Bu ders kapsamında, geçmişten bugüne dünyada ve Türkiye’de bilim, teknoloji ve yenilik haberciliğinin genel yapısal özellikleri ortaya konularak, yeni bir bilim haberciliğinin olanağı soruşturulmaktadır. Ders kapsam olarak, bilim haberciliğinde dünyadaki ve Türkiye’deki uygulamalarıyla ürünlerin yapısal özelliklerini karşılaştırmalı biçimde sergilemekte; bilim, teknoloji ve yenilik haberlerinin alımlama ve haber üretim pratiklerini tartışmaya açmakta ve yeni bir bilim haberciliği dili ve anlatımını geliştirmeye çalışmaktadır.  Derste bütün bu çaba, bilim iletişiminin (science communication) geçmişteki ve güncel paradigmalarının analiz edildiği ve Türkiye’deki bilim iletişimi paradigmasının çerçevelendiği bir bağlam içerisinde gösterilmektedir. Dolayısıyla dersin kapsamı, bilim iletişimi yaklaşımlarından yola çıkarak nasıl bilim haberciliği yapıldığına ve alternatif olarak nasıl yapılabileceğine uzanan bir zeminde geliştirilmektedir.
Çocuk Odaklı Habercilik  Kuramsal açıdan insan ve çocuk hakları ele alınacaktır. Çocukların medyada temsili, bu alandaki ulusal ve uluslar arası hukuki düzenlemeler ile çocukları konu edinen haberlerin üretim süreçleri analiz edilecektir.
Dönem Projesi  Öğrencinin seçtiği ve danışmanın onayladığı konular.
Gazetecilik Etiği ve Toplumsal Sorumluluk Bu derste özellikle çocuklar, kadınlar, farklı kültürel kimlikler olmak üzere toplumun çeşitli dezavantajlı kesimlerinin medyada az yer alması ya da olumsuz kalıp yargılarla temsil edilmesinden hareketle geliştirilen etik ilkelere yer verilecektir.
Görsel İşitsel İletişim Ses kayıt, ses kurgu, video çekim teknikleri, fotoğrafçılığa dair bilgi ve beceriler öğretilecektir.
Görsel İşitsel İletişim II  Video kurgu, multimedya içerikleri, web tasarımına dair bilgi ve beceriler öğretilecektir.
Haber Toplama ve Yazma Uygulamaları  Gerek alandan, gerekse alan dışından gelen öğrencilere metinsel olarak doğru haber yazma becerileri uygulamalı olarak kazandırılacaktır.
Haberi Anlamak Haberi anlamak dersi, adının da da işaret ettiği üzere, klasik nesnel, tarafsız haber ve habercilik mitinin dışında, eleştirel bir haber ve habercilik anlayışını gözler önüne sermektedir. Teorik ufku, katılımcıların yazılı ve görsel medya haberlerine özellikle fenomenolojik haber yaklaşımını göz önüne alarak yaklaşabilmesidir.
Hak Haberciliği  Ana akım medyanın haber yapma pratiğini eleştirel bir yaklaşımla oluşturmak ve farklı medyalarda kadınlar, çocuklar ve farklılıkların özgün durumları gözetilerek, insan haklarına saygılı habercilik anlayışının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Medya Ekonomisi Medyanın ekonomik yapısı incelenecek ve değerlendirilecektir. Medya ile ilgili ekonomik kavramlar açıklanacaktır. Medyanın iktisadi bir sektör olarak incelenmesi ve bunun yanında, diğer sektörlerle karşılıklı etkileşimi de ele alınacaktır.
Medya ve İdeoloji  Farklı nitelikteki ideoloji yaklaşımlarının, medya çalışmaları içinde benimsenme kullanılma tarzlarına ilişkin bilgi sunacaktır. İdeolojinin gerçeklikle, bilinçle, ekonomik altyapıyla, seçkinlerle, dille, özneyle ve hegemonyayla kurduğu ilişkiler değerlendirilecektir.
Medyanın Ekonomi Politiği  Eleştirel ekonomi politik yaklaşımla, medya içeriği olan kültürel üretimin ve bu ürünlerin tüketiminin medya, ekonomik ve siyasi iktidar arasındaki karmaşık ilişkilerce nasıl belirlendiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Medyanın Güncel Sorunları  
Türkiye’de Demokratikleşme  Bu dersin amacı, öğrencilerin demokrasi kavramının tarih boyunca geçirdiği değişim hakkında fikir sahibi olmalarını, Eski Yunan’dan bu yana demokrasi kuramlarının gelişimine ilişkin bilgi edinmelerini ve Türkiye’de demokratikleşme sürecinin aşamalarını öğrenmelerini ve demokratikleşme ile ilgili temel sorunları tartışabilecek bir kavramsal ve tarihsel birikime sahip olmalarını sağlamaktır.
Yeni Medya ve Toplum  Yeni medyanın ve yeni medya ortamlarının toplum, kültür ve birey üzerine etkisini çeşitli kavramlarla açımlayacak sorular geliştirerek, örnekler üzerinden bu soruları analiz edecektir.

Bu program, uzaktan eğitim ortamında yürütülecek olmasıyla, Türkiye’de gazetecilik lisansüstü eğitiminde bir öncüdür. Programın öğretim kadrosu, Türkiye’de iletişim ve medya çalışmaları alanındaki  en nitelikli eserlere ve en çarpıcı güncel araştırmalara imza atan güçlü, dinamik ve geniş bir kadrodur. İnanıyoruz ki bu öğretim kadrosu ile buluşmak, medya ve iletişim alanında kariyer yapmak isteyen herkesi, bulunduğu aşamadan bir başka aşamaya taşıyan büyük bir şans ve ufuk açıcı keyifli bir süreç olarak yaşanacaktır.Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Gazetecilik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına “özel öğrenci” alınmaktadır. Programa özel öğrenci statüsündeki başvurular, Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Gazetecilik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran öğrenciler için öğrenim ücreti, alacakları dersler için kredi başına Enstitü tarafından belirlenmektedir. İlgili ücret için Enstitü websayfasını inceleyebilirsiniz. Öğrenciler bu ücrete ek olarak Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda her dönem için (400TL) ders materyal ücreti öderler. Öğrenciler bu ücretleri Vakıf Bank Şubelerinde öğrenci numaralarını belirterek ödeyebilirler.

Yaşam boyu öğrenme ve eğitimde fırsat eşitliği sağlama amacı güden Program, kamusal sorumluluk bilinciyle minimum maliyetler esas alınarak ücretlendirilmiştir.

Programın eğitim süresi en az 3 yarıyıldır. Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 33. maddesine göre öğrencilerin programdan mezun olabilmek için 3 kredilik dönem projesi dahil toplam 33 kredilik dersi alıp başarılı olmaları gerekmektedir. Buna göre öğrencilerin dönemlik ders seçme limiti, 4 ders (ilk yarıyıl) + 4 ders (ikinci yarıyıl) + 2 ders + dönem projesi (üçüncü yarıyıl) şeklindedir.
 
Başarısız olunan dersler, zorunlu ders niteliğinde ise öğrencinin söz konusu dersin açıldığı dönem tekrar alması gerekmektedir. Seçmeli derslerin ise diğer bir seçmeli ders ile değiştirilebilmesi mümkün olacaktır. Bununla birlikte öğrencilerin 3 kredilik dönem projesi kapsamında bir öğretim elemanı danışmanlığında proje hazırlaması zorunludur.

 1) Programın hedef kitlesi nedir?}
Tezsiz yüksek lisans programımız Gazetecilik alanında hiçbir bilgisi olmayan ancak gazetecilik ve habercilik faaliyetine dair bilgi ve deneyimini arttırmak isteyen herhangi bir lisans programından mezun kişilere yöneliktir. Programda sunulan dersler, iletişim, gazetecilik ve habercilik alanı ile ilgili öğrencilere geniş ve disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Akademik kariyerden daha çok kendisini gazetecilik alanında geliştirmek isteyenlere yöneliktir.

2) Program kaç krediyle ve kaç dönemde tamamlanıyor?}
Programda 3 yarı yılda 30 ders kredi ve 3 kredilik Dönem Projesinin tamamlanmasıyla diploma derecesi verilmektedir.

3) Program öngörülen 3 yarıyılda tamamlanmadığında öğrencilik sürebilir mi?}
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

4) Bir yarıyılda alınabilecek en az ders sayısı ne olabilir?}
3 yarıyılda 10 dersin alınması gerektiği düşünüldüğünde, öğrenci bu 10 dersin 3 döneme dağılımını kendi yaşama ve çalışma şartları açısından düşünerek yapabilir. Zorunlu derslerin ilk dönemde minimum dersler olarak alınması gerekmektedir.

5) Derslerde herhangi bir önkoşul var mı?}
3.yarıyılda ve güz dönemi için açılan Durum Haberciliği Uygulamaları dersini alabilmek için Haber Toplama ve Yazma Uygulamaları zorunlu dersinin alınmış ve başarılmış olması önkoşulu dışında herhangi bir önkoşul dersler için bulunmamaktadır.

6) Programda asıl dersleri almadan önce bir bilimsel hazırlık var mı? }
Yok

7) Derslerin ücreti ne kadar ve ne zaman ödenmeli?}
Programdaki her ders için 1 kredi saat ücreti 130 TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda seçmeli, zorunlu ders ve dönem projesinin her biri için 3x 130 = 390 TL ders başına ödenmelidir.

8) Ders materyal ücreti ne kadardır ve nereye ödenmelidir?}
Üniversite yönetim kurulunun 2013 yılında aldığı karar gereği toplam 620 TL olup ders ücretinin ödendiği hesap numarasına her dönem başlangıcında (310 güz, 310 bahar dönemi için) kayıt olurken yatırılmalıdır.

9) Programla ilgili ödemeler (ders ücreti, dönem projesi, ders materyal ücreti) hangi hesap numarasına ve ne zaman yapılmalıdır?}
T.C. Halk Bankası şubelerinden öğrenci numaranızı ve isminizi ve programınızı belirterek TR260001200920900006000081 IBAN nolu hesaba açıklamalı olarak yatırılmalıdır. Ders ücretleri seçildikleri dönem başında, ders materyal ücretleri her dönemin başında ve dönem projesi ücreti ise dönem projesine başlandığı dönemde ödenir.

10) Dersler nasıl yapılıyor?}
Dersler Uzaktan Eğitim Merkezi’nin sağladığı Moodle2 altyapısına bağlı olarak web ortamında ağ üzerinden eşzamanlı çevrimiçi biçimde gerçekleşmektedir. Derslerdeki bütün etkileşim Sanal sınıf (canlı ders) saatinde ve sistem üzerinden yürütülen haberleşme imkanları ile sağlanmaktadır. Dersler, yüz yüze ders ve uygulamalarla desteklenebilir.

11) Sınavlar nasıl yapılıyor?}
Derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir. Ara sınavlar, istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda; dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır.

12) Dönem Projesi ya da diğer deyişle Bitirme projesi nedir?}
Öğrencinin 30 ders kredisini tamamladığı dönemde mezun olarak derece alabilmesi için yapması gereken ve kendi belirlediği çalışmak istediği bir konuda daha etraflıca ve derinlemesine hazırladığı çalışmasıdır.

13) Bitirme/Dönem projesi ne zaman ve kimler tarafından yapılabilir?}
30 krediyi doldurduğu dönem içinde bütün öğrenciler tarafından yapılabilir.

14) Dönem projesi için danışman ve konu seçimi nasıl olmaktadır?}
Öğrenci konu seçimini olası danışman adayı ile birlikte veya tek başına gerçekleştirebilir. Anabilimdalı akademik kurulu, dönem projelerini bölüm öğretim üyeleri arasında olabildiğince eşit sayıda ve uzmanlık alanlarını da gözetecek biçimde dağıtarak öğrencileri yönlendirir.

15) Öğretim görevlileri ile bitirme/dönem projesi çalışılabilir mi?}
Lisansüstü eğitim Öğretim Yönetmeliği gereği dönem projeleri yardımcı doçent, doçent ve profesörler ile birlikte çalışılmalıdır.

16) Tezli programa geçiş mümkün mü, şartları neler?}
Yükseköğretim kurumlarının uzaktan öğretim programları arasında geçiş; “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır ve mümkündür. Buna göre bu tür geçişler otomatik olmayıp, anabilimdalı akdemi kurul kararına bağlıdır.

17) Tezsiz programdan sonra doktora yapmak mümkün mü?}
YÖK tarafından yapılan düzenlemelere göre tezsiz programı bitiren öğrenciler yüksek lisans derecesi almakla birlikte, doktora programına başvuruda bulunamamaktadırlar.

18) Yeni kayıt olan öğrencilerin dersleri ne zaman başlayacak?}
Dersler bu hafta başlamaktadır. Ancak yeni kayıt olan öğrencilerin sistemde henüz kayıtları onaylanamadığı için programda mevcut eski öğrencilerle öğretim üyeleri derslere başlayabilirler. Yeni öğrenciler, yapılan dersleri moodle sisteminde kayıtlı olarak daha sonra takip ederek ders akışına yetişebilirler.

19) 2014 öncesi girişli öğrenciler kayıtlarını nasıl yapacaklardır?}
OİBS’de kayıtlı olan (2014-15 Güz dönemi öncesinde enstitümüz lisansüstü programlarına kayıtlı) öğrencilerden ders kaydı yapamayan öğrenciler ; 23/09/2014 – 28/09/2014 tarihleri arasında OİBS sistemi üzerinden ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Ders seçmek için, daha önceki gibi kağıt formlar doldurulmayacaktır. Bunun yerine sisteme giriş yapılıp, ders seçimi yapılacaktır. Sistem linki: https://oibs-sosbilens.ankara.edu.tr

20) 2014 kayıtlı öğrenciler kayıtlarını nasıl yapacaklardır?}
2014-15 Güz döneminde kayıt yaptıran öğrencilerden, ders kayıt haftasında ders seçemeyen öğrenciler; 24/09/2014 – 28/09/2014 tarihleri arasında OBS sistemi üzerinden ders seçebileceklerdir. Sistem linki : https://obs.ankara.edu.tr/login.aspx

Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi  Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz KANSU Binası B Blok Kat: 6  Beşevler/ANKARA
(0312) 214 13 50
(0312) 600 01 13-14
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://sosbilens.ankara.edu.tr
 

0 (312) 600 0141

0 (312) 600 0133

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please publish modules in offcanvas position.